top of page

"Trước hết, chúng tôi luôn khuyến khích khách hàng sử       dụng sản phẩm của chúng tôi với tinh thần giữ gìn, có ý         thức, và chúng tôi luôn rất biết ơn điều đó.

   Còn nếu như trong trường hợp khách quan sản phẩm           sau khi trả lại có dấu hiệu không còn hoàn chỉnh như             ban đầu nhưng có thể xử lý được bằng các  phương               pháp khả thi thì chúng tôi sẽ là bên chịu trách nhiệm             với việc sửa chữa và đem sản phẩm trở lại đúng trạng thái     ban đầu trước khi tiếp tục cho thuê sản phẩm đó.

   Quý khách nên lưu ý còn với các trường hợp hỏng các chi     tiết khó có thể thay thế và sửa chữa, quý khách sẽ phải           bồi thường dựa vào giá thành dùng để chi trả sửa                   chữa các chi tiết ấy. "

bottom of page