top of page

"Có rất nhiều yếu tố khách quan liên quan đến thời            gian giao và nhận hàng kể từ khi chúng tôi chuyển sản        phẩm đi cho đến khi quý khách nhận được sản phẩm.          Một trong những yếu tố ảnh hưởng rõ ràng nhất là              khoảng cách địa lý, với nhưng dịch vụ chuyển giao              hàng như ngày nay chúng tôi có thể đảm bảo là tối đa        sau 8 ngày kể từ ngày chúng tôi chuyển sản phẩm đi,          quý khách sẽ nhận được hàng. "

bottom of page