top of page

ể tránh những trường hợp đáng tiếc không đáng có, làm mất thời gian và công sức của quý khách, chúng tôi sẽ luôn chủ động liên lạc trước khi chuyển giao sản phẩm. Chỉ khi nào quý khách đang ở trong hoàn cảnh sẵn sàng để nhận đồ chúng tôi mới thông tin cho bên đối tác giao hàng cho quý khách. "

bottom of page