top of page

"Với những trường hợp mà thời gian không cho phép và bắt buộc       phải sử dụng dịch vụ giao chuyển hàng cấp tốc chúng tôi vẫn sẽ hỗ       trợ khoản phí cố định với dịch vụ giao hàng bình thường, khoản           tiền phát sinh khi sử dụng dịch vụ chuyển giao hàng cấp tốc thì           quý khách sẽ phải tự chi trả. "

bottom of page