top of page

"Trước hết, chúng tôi luôn khuyến khích khách hàng sử         dụng sản phẩm của chúng tôi với tinh thần giữ gìn, có ý           thức, và chúng tôi luôn rất biết ơn điều đó.

   Còn nếu như trong trường hợp khách quan sản phẩm sau       khi trả lại có dấu hiệu bụi, bẩn có thể xử lý được bằng               phương pháp giặt là thì chúng tôi sẽ là bên chịu trách             nhiệm với việc làm sạch và đem sản phẩm trở lại đúng trạng     thái ban đầu trước khi tiếp tục cho thuê sản phẩm đó. "

bottom of page